SWITCH SECTION

MEF test
Oppdragsmengde

Høy fremtidsoptimisme blant medlemsbedriftene

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003072119443.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003072119443.jpg?maxwidth=2000
0

MEF-bedriftene blir i undersøkelsen bedt om å gi tilbakemelding på egen

oppdragsmengde nå og seks måneder fram i tid, samt bedriftens kapasitet

til å påta seg nye oppdrag.

93 prosent av svarbedriftene rapporterer om enten «Svært god» eller «God»

oppdragsmengde på undersøkelsestidspunktet, se figur 3. Det er en mindre

andel av bedriftene som vurderer å øke antallet ansatte, sammenlignet med

undersøkelsen som ble gjennomført juni 2018 – 23,7 prosent av bedriftene

i 2019 mot 26 prosent i 2018. Samtidig er andelen som oppgir at de har

tilstrekkelig med oppdrag for sine ansatte per i dag økt fra 66,8 prosent i

2018 til 69,4 prosent i 2019. Andelen MEF-bedrifter som melder om dårlig

oppdragsmengde er omtrent uendret i 2019 sammenlignet med 2018.

Svarbedrifter på Østlandet, Sørlandet og Midt-Norge er mest tilfreds med

oppdragsmengden. Mellom 96 og 98 prosent av svarbedriftene i disse

regionene beskriver sin oppdragsmengde som god. Tilsvarende tall for

Vestlandet og Nord-Norge2 er henholdsvis 86 og 88 prosent. Ser vi på

bedriftsstørrelse er tilfredsheten med egen oppdragsmengde størst blant

mellomstore bedrifter, 96,6 prosent. Lavest tilfredshet med egen oppdragsmengde

finner en blant store bedrifter.

1208
b-TrueFalse
0

Det er naturlig at anslått oppdragsmengde seks måneder fram i tid er lavere

enn oppdragsmengden på undersøkelsestidspunktet (se fi gur over). Dette

har høyst trolig sammenheng med at mange av deltakerne i undersøkelsen

er mindre bedrifter. Det er imidlertid en noe høyere andel av medlemsbedriftene

som rapporterer om «dårlig» eller «svært dårlig» oppdragsmengde i

medlemsundersøkelsen i juni-juli 2019 sammenlignet med undersøkelsen i

2018. Tilfredsheten med oppdragsmengden seks måneder fram i tid er størst

på Østlandet, 84,9 prosent. Lavest er den på Vestlandet, 68,6 prosent. Ser

vi på bedriftsstørrelse mener de minste bedriftene at oppdragsmengden de

neste seks månedene er bedre enn det de mellomstore og store rapporterer.

725
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF