SWITCH SECTION

MEF test
Anleggsmarkedet

Fremdeles sterk vekst i anleggsmarkedet, trolig passeres 100 mrd før 2021.

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003072224070.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003072224070.jpg?maxwidth=2000
0

Ifølge Prognosesenteret vil anleggsinvesteringene i 2019 beløpe seg til

om lag 94 milliarder kroner. Dette er en vekst på 11,8 milliarder kroner

fra 20184, i overkant av 14 prosent. For 2020 anslår Anleggsmodulen at

anleggsinvesteringene vil øke til om lag 99 milliarder kroner. Videre tilsier

prognosene at dette tallet vil vokse til om lag 110 milliarder kroner i 2021.

I perioden 2019-2021 vil veiinvesteringer utgjøre den største andelen av

anleggsinvesteringene. Andelen samferdselsinvesteringer vil vokse fra om

lag 60 prosent i 2018 til om lag 2/3 av de samlede anleggsinvesteringene i

2020. Cirka 4/5 av samferdselsinvesteringene vil være veianlegg. Veksten

vil være prosentuelt størst når det gjelder jernbane- og sporveisanlegg i

tidsrommet 2019-2021, noe som henger sammen med fl ere store jernbaneanlegg

i og omkring de største byene i Sør-Norge.

Energiinvesteringene utgjør fortsatt over 10 prosent av de samlede anleggsinvesteringene,

men andelen vil synke etter 2018. Anleggsvedlikeholdet

er foreløpig ikke inkludert i Anleggsmodulen. Samlet anleggsvedlikehold

er beregnet til om lag 35 milliarder kroner. Av dette utgjør veivedlikeholdet

cirka 60 prosent.

1329
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF