SWITCH SECTION

MEF test
Framtidsforventninger

Stor fremtidstro i branjsen, forventningsindeksen er stadig stigende

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

30. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003075058070.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191003075058070.jpg?maxwidth=2000
0

MEF-bedriftene ble spurt om hvilke forventninger de har til egen bedrift når

det gjelder utviklingen i omsetning, lønnsomhet og sysselsetting de neste

seks månedene sammenlignet med foregående seks månedene. Forventningene

er høye på alle tre områder. Det er imidlertid en liten nedgang hva

angår omsetning i 2019, sammenlignet med tilsvarende medlemsundersøkelse

i 2018.

På spørsmålet om utviklingen i egen omsetning de neste seks månedene

sammenlignet med de foregående seks månedene, melder 39 prosent av

svarbedriftene at de forventer høyere omsetning. Dette er 29 prosentpoeng

fl ere enn andelen bedrifter som forventer lavere omsetning. Andelen bedrifter

som har forventninger om høyere omsetning de neste seks månedene

er størst blant mellomstore bedrifter, og blant bedrifter i Nord-Norge.

46 prosent av svarbedriftene forventer at lønnsomheten i bedriften vil bli

bedre de neste seks månedene enn de foregående seks månedene i 2019.

Dette er 39 prosentpoeng høyere enn andelen som anslår at lønnsomheten

vil bli dårligere. Andelen bedrifter som har forventninger om bedre lønnsomhet

de neste seks månedene er størst blant de store medlemsbedriftene, og

blant bedrifter i Nord-Norge.

På spørsmålet om forventninger til egen sysselsetting svarer om lag 25

prosent av svarbedriftene at de forventer at de vil øke antallet ansatte de

neste seks månedene sammenlignet med de foregående seks månedene i

2019. Dette er den samme prosentandelen som svarte det samme i medlemsundersøkelsen

på tilsvarende tidspunkt i 2018. Andelen bedrifter som vil

ansette fl ere er størst i Nord-Norge og blant store medlemsbedrifter.

MEFs medlemsundersøkelse har siden juni 2015 inkludert spørsmål om

bedriftenes forventninger til utviklingen i lønnsomhet, omsetning og sysselsetting.

Bedriftene blir her bedt om å gi tilbakemelding på forventninger til

utviklingen for de neste seks månedene sammenlignet med de foregående

seks månedene. Ved å legge sammen de tre delindeksene for lønnsomhet,

omsetning og sysselsetting kommer vi fram til en forventningsindeks.

Hvis denne indeksen har et positivt tall betyr det at det er en høyere andel

MEF-bedrifter som har forventninger til at det neste halvåret vil bli bedre

for bedriften sammenlignet med foregående halvår, enn andelen bedrifter

som har negative forventninger3. Forventningsindeksen viser at de positive

forventningene har økt hvert år fra 2015 til 2019.

2984
c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF