Foto: Ivan Vashchenko / Unsplash
Foto: Ivan Vashchenko / Unsplash

Slik kan Enova hjelpe

Det finnes flere støtteordninger både for utbyggere og boligselskaper

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

8. desember 2020
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

8. desember 2020
Foto: Ivan Vashchenko / Unsplash
Foto: Ivan Vashchenko / Unsplash
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201208061519344.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201208061519172.jpg?maxwidth=2000
ivan-vashchenko-7OoWm9AlrPY-unsplash.jpg ivan-vashchenko-7OoWm9AlrPY-unsplash.jpg
0

Hverdagen preges av ny teknologi og nye produkter som blant annet skal gjøre byggene vi bor og oppholder oss i, bedre og mer energieffektive.  Å investere i teknologiske løsninger og de produkter som gir deg høyest bærekraftsprofil på markedet, kan imidlertid være både kostbart og risikabelt – særlig dersom det er snakk om den nyeste og mest innovative teknologien som finnes. Enda mer risikabelt er det dersom det er snakk om teknologi eller produkter som ikke finnes, men som må utvikles fra bunnen av.

For at markedsaktørene skal ta steget ut og drive nytenkning og innovasjon, har Enova etablert en rekke støtteordninger. Gjennom de ulike ordningene er det mulig å få økonomisk støtte til utvikling av innovativ teknologi i seg selv, samt innovativ bruk av teknologi som allerede finnes.

- I hovedsak handler våre støtteordninger om å dekke deler av merkostnadene som oppstår som følge av å ta i bruk helt ny teknologi eller å bruke eksisterende teknologi på nye måter. Ved å dekke deler av merkostnadene ønsker vi å bidra til å senke risikoen og kostnadsnivået knyttet til å drive innovasjon, sier Guro Watten Furu, som er rådgiver i Enova.


Støtteordningene som tilbys av Enova, kan grovt sett deles inn i to kategorier:

  • Generiske støtteordninger, der søkerne kan søke på et sett forhåndsdefinerte tiltak et prosjekt skal omfatte
  • Støtteordninger for innovativ teknologi for byggemarkedet, der søker selv må beskrive prosjektet med tanke på teknologi, innovasjonsgrad, effekt på klimaet osv.

- Generelt er de generiske støtteordningene de enkleste å søke på, og det er også her vi får inn flest søknader. La oss si at aktør ønsker å bruke de beste vinduene som er tilgjengelig på markedet ved nybygg eller rehabilitering. Da kan vi støtte deler av merkostnaden som påløper ved å strekke seg ut over konvensjonelle vinduer, sier Watten Furu.

Kravene til både rapportering og resultater er også mindre omfattende i de generiske støtteordningene. Det er imidlertid viktig å merke seg at minst 65 % av de omsøkte tiltakene må være gjennomført for å få støtte, og alle tiltak må selvsagt være gjennomført for å få full støtte. De generiske støtteordningene til Enova omfatter:

  • Beste tilgjengelige teknologien i eksisterende bygg
  • Støtte til varmesentral
  • Helhetlig kartlegging av bygg

Det krever mer å innovere

Å drive med innovasjon er alltid krevende, og Enova krever også mer av både søknaden, rapporteringen og resultatene dersom de skal støtte prosjekter som prøver å få til noe helt nytt. Til gjengjeld er det mer støtte å hente ved å søke om støtte til innovative prosjekter.

- I de innovative prosjektene må søkerne gjøre en større jobb med å beskrive teknologien de skal utvikle eller bruke, hvor stor innovasjonsgraden er og hvilken effekt det har på klimaet, forteller Guro fra Enova.

Selve innovasjonen som skal komme ut av prosjektene kan både dreie seg om å utvikle helt ny teknologi, om å bruke eksisterende teknologi på en helt ny måte eller å teste ut ny teknologi i et område der den ikke er testet ut fra før av. Eksempler på prosjekttyper som har fått støtte tidligere, er bruk av solceller for å produsere strøm og bruk av saltvannsbatterier til energilagring. I tiden fremover vil eksempelvis utvikling av ulike typer styringssystemer i større bygg være relevante kandidater som kan få støtte fra Enova. Det kan for eksempel være snakk om styringssystemer som bidrar til å redusere strømforbruk og å jevne ut effekttopper.

- I innovasjonsprosjektene ønsker vi å støtte umodne teknologier som har potensial til å bli så modne at markedet tar dem i bruk uten at statsstøtte er nødvendig. Det har vi blant annet lykkes med når det gjelder bruk av solceller, der markedet nå håndtere går av seg selv, sier Guro Watten Furu.

Enovas støtteordninger for innovativ teknologi omfatter:

  • Grønne forretningsmodeller og tjenester
  • Konseptutredning:
  • Introduksjon av ny teknologi i bygg
  • Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi

I tillegg finnes det generiske innovasjonsprogrammer for pilotering av ny energi- og klimateknologi, samt demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi. I førstnevnte gis det FoU-støtte, mens sistnevnte gir investeringsstøtte.


title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Hva vil du vite mer om?

MESSAGE BOX

single button

11

formcontent-ul

For informasjon om utfyllende kriterier og programkriterier for både generiske og innovative støtteordninger, anbefaler vi at du besøker

https://www.enova.no/bedrift/. Det er dessuten viktig å være klar over at alle Enovas programmer evalueres kontinuerlig og oppdateres/endres i takt med markedsutviklingen.

4753
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200309211551094.png #FFFFFF
Les også